"pohrajeme si s každým slovem ..."

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

(dále též VOP)
vydané podle ust. § 273 odst. 1z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Pro účely těchto VOP se společnost LOQUELA označuje jako zhotovitel a subjekt, který objednal překlad, se označuje
jako objednatel, oba pak též jako účastníci.

3. V těchto VOP jsou stanoveny podmínky, za nichž zhotovitel bude poskytovat objednateli služby v rámci svého živnostenského oprávnění, jehož předmětem je vyhotovování překladů na základě závazkového právního vztahu (dále také smlouva).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli své služby za podmínek uvedených v těchto VOP a objednatel je povinen za každou splněnou službu zaplatit sjednanou cenu a bude-li služba poskytnuta, aniž byla cena sjednána, pak cenu obvyklou.

II. Písemná forma úkonů a doručování

1. Za úkony učiněné v písemné formě se vedle písemností v listinné podobě považují i
1.1. elektronická pošta (dále též e-mail)
1.2. elektronický objednávkový formulář zhotovitele (dále též e-mail).

2. Písemnost musí být odesílatelem doručena druhému účastníkovi v případě písemnosti v podobě
2.1. listinné, na korespondenční adresu uvedenou v objednávce (ve smlouvě)
2.2. e-mailu, na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (ve smlouvě).

3. Za den, resp. okamžik doručení, se považují u písemností odeslaných na správnou korespondenční, resp. e-mailovou adresu v případě
3.1. listiny u zásilek doručovaných osobně datum potvrzeného přijetí
u běžných zásilek datum převzetí vyznačené hodnověrným způsobem na listině adresátem
u doporučených zásilek den uvedený na potvrzení o doručení
3.2. e-mailu, čas zpětného potvrzení přijímacím zařízením adresáta e-mailu a není-li takového potvrzení a není-li prokázáno jinak (např. potvrzením správce poštovního serveru o existenci poruchy), pak den následující po datu odeslání e-mailu, pokud odesílatel neobdržel zprávu o jeho nedoručitelnosti.

III. Smlouva

1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě návrhu objednatele uskutečněného písemnou formou, potvrzeného písemně zhotovitelem nebo na základě poptávky objednatele uskutečněné písemnou formou, písemné nabídky zhotovitele, potvrzené písemně objednatelem (dále též objednávka). Pro objednávku platí, že veškeré v ní obsažené údaje a podmínky musí být v souladu s těmito VOP. Předmět smlouvy je v textu těchto VOP dle potřeby označován jako zakázka.

2. Mimo obvyklých náležitostí objednávky je objednatel povinen v ní uvést
a) výchozí a cílový jazyk
b) požadovaný termín splnění, tj. termín vyhotovení a dodání překladu
c) požadovaný způsob předání překladu
d) kontaktní osobu
e) zda zakázka obsahuje odborné a jiné zvláštní výrazy, zkratky apod. (dále též odborná terminologie) a v kladném případě předat zhotoviteli seznam používané terminologie v příslušném jazyce a/nebo poskytnout zhotoviteli pomocné materiály a/nebo uvést do objednávky jméno a kontakt na odpovědnou osobu, kterou pověřil konzultací odborné terminologie, přičemž pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednatele z důvodů této terminologie.

3. Lhůta pro vyjádření zhotovitele k objednávce doručené v pracovních dnech činí 24 (dvacet čtyři) hodin od jejího doručení, není-li v ní zhotovitelem uvedena lhůta delší. U objednávek doručených mimo pracovní dobu počíná tato lhůta běžet se začátkem nejbližší pracovní doby následující po jejím doručení. Ve vyjádření k objednávce adresát písemně oznámí
3.1. buďto souhlas s objednávkou (akceptace návrhu objednatele zhotovitelem nebo akceptace nabídky zhotovitele objednatelem). V tomto případě smlouva vznikne v celém znění objednávky
3.2. nebo nesouhlas s objednávkou. V tomto případě smlouva nevznikne
3.3. nebo návrh na změnu některé z podmínek v objednávce uvedených. V tomto případě smlouva vznikne až poté, kdy následně dojde k oboustranné písemné dohodě o všech jejích podmínkách.

4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že součástí každé smlouvy se stanou ve znění aktuálně platném ke dni jejího vzniku
4.1. veškerá ustanovení těchto VOP
4.2. ceníky zhotovitele, a to i v případě, že na ně smlouva nebude výslovně přímo odkazovat.

5. Změnit smlouvu lze písemnou dohodou, přičemž pravidla pro vznik smlouvy platí v tomto případě přiměřeně i pro její změnu.

6. Zrušit smlouvu lze
6.1. písemným úkonem zhotovitele v případě, že se po uzavření smlouvy vyskytnou na jeho straně neodstranitelné překážky bránící splnění služby
6.2. písemným úkonem objednatele, kterým v odůvodněných případech odstoupí od smlouvy (tzv. „stornuje zakázku“), přičemž jako odstupné zaplatí zhotoviteli z ceny zakázky, na které zhotovitel
6.2.1. nezačal pracovat 20 %, nejvýše však 1 500 Kč
6.2.2. začal pracovat 20 % plus cena již přeloženého textu stanovená poměrem k dohodnuté ceně celé zakázky, nejvýše však 100 % z ceny celé zakázky.

IV. Splnění služby (zakázky)

1. Zhotovitel řádně splní zakázku předáním dokončeného překladu v souladu se smlouvou.

2. Objednatel je povinen zakázku převzít způsobem uvedeným ve smlouvě.

3. Převzetí zakázky je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně písemně potvrdit, přičemž tak učiní obvyklým způsobem užívaným pro písemný styk se zhotovitelem.

4. Pokud objednatel nesplní svoji povinnost uvedenou v čl. IV. 3. těchto VOP a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu pro vyhotovení a dodání zakázky písemně u zhotovitele neurguje splnění zakázky, má se za to, že zakázku řádně a včas obdržel.

5. Zakázka není poskytnuta opožděně, pokud na základě písemné urgence objednatele zhotovitel předá zakázku opakovaně a prokáže, že tuto již jednou objednateli včas odeslal.

6.V případě, že výsledek zakázky nebude možno ze závažných důvodů předat dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn
6.1. buď zvolit náhradní způsob předání a na tuto skutečnost objednatele upozornit, přičemž vznikne-li potřeba náhradního předání z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vzniklé náklady objednateli vyúčtovat,
6.2. anebo předmět zakázky uložit ve své provozovně a na tuto skutečnost objednatele upozornit.

7. V případě, že řádně vyhotovenou zakázku objednatel nepřevezme a/nebo znemožní její předání, vzniká právo na její zaplacení zhotoviteli okamžikem, kdy ji nabídl objednateli k převzetí.

V. Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady zakázky

1. Zakázka má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

2. Objednatel je povinen uplatnit případné nároky z vad provedené práce u zhotovitele řádně předepsaným způsobem, a to bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů ode dne poskytnutí zakázky).

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání. Za vady odborného výkonu, na něž se vztahuje záruka
za jakost sjednaná s objednatelem, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

4. Zhotovitel odpovídá za vady plnění jen, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady zakázky zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.

7. Objednatel je povinen reklamovat vady zakázky písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit
7.1. důvod reklamace
7.2. dobu a způsob zjištění vad/y
7.3. popis vad/y a případně četnost jejich výskytu.

8. Uzná-li zhotovitel reklamaci, poskytne objednateli dle jeho volby buďto přiměřenou slevu z ceny zakázky odpovídající povaze a rozsahu vad nebo pokud o to objednatel požádá, poskytne zhotovitel namísto slevy opravený překlad.

9. Za případnou škodu způsobenou vadami zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

10. Poruchy, vyšší moc, uzavření nebo omezení provozu, poruchy sítě a serveru, viry:
10.1. zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené výpadkem provozní činnosti u zhotovitele nebo objednatele, zejména z důvodu vyšší moci jako jsou přírodní katastrofy, stávky, dopravní zácpy, síťové a serverové chyby, chyby přenosu a spojení nezpůsobené ze strany zhotovitele a ostatní poruchy. V takovýchto případech je zhotovitel oprávněn zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy.
10.2. Zhotovitel nenese zodpovědnost za viry, spamy nebo podobná data způsobující škody. Jsou-li soubory předávány prostřednictvím e-mailu nebo jiným dálkovým přenosem, je objednatel odpovědný za poslední kontrolu virů a ověření údajů předávaných dat a textových souborů. Elektronický přenos je rizikem zákazníka. Zhotovitel neručí za poškození, neúplnost nebo ztrátu textu a dat způsobených vlivem elektronického přenosu.

VI. Cenová ujednání, fakturace a splatnost

1. Při stanovení ceny plnění vychází zhotovitel z počtu tzv. normostran cílového textu stanovených dle platné právní úpravy v ČR, jež bude nastavena aplikací Microsoft Office Word, kdy cena bude vypočtena jako součin počtu normostran cílového textu a ceny za překlad jedné normostrany cílového textu. Nedokončená normostrana cílového textu se pro účely výpočtu ceny posuzuje jako celá normostrana.

2. Zhotovitel s objednatelem se mohou dohodnout na jiném určení ceny nebo měrné jednotce než je uvedeno v čl. VI. 1. těchto VOP, pokud tak výslovně neuvedou, bude při určení ceny postupováno způsobem uvedeným v čl. VI. 1. těchto VOP.

3. Podkladem pro cenovou kalkulaci služby je ceník služeb zhotovitele aktuálně platný v době doručení objednávky zhotoviteli a v něm uvedené ceny.

4. Pokud ze smlouvy plyne, že cena zakázky je v ní uvedena jako předběžná, například proto, že při jejím stanovení bylo vycházeno pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se výpočet konečné ceny počtem jednotek v cílovém jazyce a/nebo rozsahem skutečně vynaložené práce a nákladů zhotovitele a pro stanovení konečné ceny budou použity ceny uvedené v ceníku zhotovitele.

5. Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že veškeré ceny, jakož i další částky nezahrnují DPH, zhotovitel není plátce DPH.

6. Ceník služeb zhotovitele se ke dni jeho účinnosti stává součástí smlouvy a podle něj budou účtovány veškeré zakázky od toho dne uzavřené.

7. Zhotovitel je oprávněn před započetím realizace zakázky požadovat zálohu až do výše 100% předpokládané ceny plnění, za tímto účelem vystaví objednateli zálohovou fakturu.

8. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu (dále též faktura) k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Objednatel je povinen uhradit fakturu/zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dnů od data vystavení faktury/zálohové faktury a svoji platbu řádně označit.

10. Za zaplacení se považuje připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

11. V případě prodlení se zaplacením je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost objednatele uhradit zhotoviteli náhradu škody v plném rozsahu.

12. V případě, že objednatel bude vůči zhotoviteli v prodlení se zaplacením faktury/zálohové faktury na částečnou či plnou úhradu předem oproti termínu v tomto dokladu uvedeném a/nebo v prodlení se zaplacením jakékoliv jiné částky po dobu delší jak 30 dnů od jejího data splatnosti, je zhotovitel oprávněn odstoupit od zakázky.

13. Jednostranný zápočet na cenu ze strany objednatele jakýmikoliv jinými pohledávkami vůči zhotoviteli je vyloučen bez výslovného předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

VII. Zásady spolupráce

1. Objednatel a zhotovitel jsou povinni při vzájemném styku uvádět vždy číslo zakázky.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas veškeré podklady, materiály a informace potřebné pro poskytnutí služby, přičemž tak učiní při jejím objednání. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace z důvodu odborné terminologie nebude brán zřetel. Výchozí text, který objednatel dodá zhotoviteli, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li výchozí text splňovat tyto náležitosti, neručí zhotovitel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné přímé ani nepřímé škody, které objednateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu takového výchozího textu. Zhotovitel pak bude postupovat dle standardně používané slovní zásoby. Zhotovitel je rovněž oprávněn na tyto nedostatky výchozího textu objednatele upozornit a vyžádat si opravený či čitelný text, vysvětlení či dispozice. Do doby, než objednatel nový text, vysvětlení či dispozice poskytne, je zhotovitel oprávněn poskytování zakázky přerušit, přičemž o dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín splnění zakázky.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu od vzniku některé níže uvedené skutečnosti informovat objednatele, že
podklady pro zpracování příslušné zakázky
3.1. neobdržel a/nebo
3.2. obdržel neúplné či v poškozeném stavu a/nebo
3.3. zaslané podklady neodpovídají údajům uvedeným v objednávce (např. velikost souboru, jazyk atd.)
3.4. se vyskytly okolnosti, které by mohly ohrozit včasné předání zakázky objednateli.

4. Zhotovitel je oprávněn provést plnění prostřednictvím třetí osoby.

5. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho smluvních povinností včetně povinnosti včas zaplatit sjednanou cenu, jakož i o tom, že vstoupil do likvidace a/nebo se stal úpadcem podle insolvenčního zákona, na jeho majetek je vedena exekuce, soudní výkon rozhodnutí, má nedoplatky vůči správci daně, na jiných odvodech, platbách nebo dávkách vůči státu.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů.

2. Objednatel ručí zhotoviteli za to, že nároky autorů textů, které předložil zhotoviteli k překladu, byly či budou, jak náleží vypořádány a pokud by jakékoliv nároky třetích osob byly vůči zhotoviteli uplatněny, pak tyto ze svého vypořádá a poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při obraně jeho zájmů.

IX. Závazek mlčenlivosti

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost vůči osobám mimo objednatele o všech informacích týkajících se
1.1. objednatele, o kterých se v rámci své činnosti pro objednatele dozví
1.2. zákazníků a partnerů objednatele, se kterými se seznámil při výkonu svých služeb
1.3. obsahu výchozích materiálů a vyhotovených překladů.

2. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností
2.1. před sdělením je již veřejně známým nebo veřejně dostupným
2.2. údaj je nutno sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem nebo byl vynucen rozhodnutím a/nebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl zhotovitel povinen se podrobit.

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Zhotovitel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků, kterým je i objednatel, obsahující osobní údaje (včetně data narození a rodného čísla), identifikační a provozní údaje. Zhotovitel je oprávněn tyto údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a využívat je pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené, plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

2. Objednatel předložením objednávky a/nebo uzavřením smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí zakázky a/nebo ve kterém v rámci jejího plnění je objednatel zhotoviteli následně poskytne.

XI. Ukončení zakázky

1. Zakázku lze ukončit způsoby, které povolují platné právní předpisy a/nebo způsoby ve smlouvě a/nebo v těchto VOP uvedenými.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud zakázka a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s objednatelem v závislosti na tom, zda je či není podnikatelem, příslušnými ustanoveními občanského a/nebo obchodního zákoníku a ostatními platnými právními předpisy a dále rovněž bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny
1.1. těmito všeobecnými obchodními podmínkami
1.2. ceníkem zhotovitele.

2. Objednatel akceptací zakázky potvrzuje, že obsah všech výše uvedených, jakož i jinde v těchto VOP označených materiálů je mu znám.

3.Dojde-li ke změně ceníku nebo VOP, je zhotovitel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat objednatele, přičemž za vhodný způsob se považuje
3.1. zveřejnění na internetových stránkách zhotovitele www.loquela.eu.

4. Každou změnu identifikačních údajů uvedených v objednávce (ve smlouvě), jako např. změnu korespondenční adresy, telefonního spojení apod. je subjekt, kterého se změna týká, povinen bez zbytečného odkladu oznámit protistraně.

5. Znění těchto VOP je pro objednatele a zhotovitele závazné, pokud není výslovně písemně sjednáno mezi nimi jinak.

6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2012.LOQUELA TRANSLATION
Mgr. Vanda Cirhanová